ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT

Compartimentul secretariat cuprinde, postul de secretar.

Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului;

k) întocmirea statelor de personal;

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

l.l. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. – cunoaşte şi respectă planurile manageriale ale şcolii in vederea operationalizarii eficente a activitatii compartimentului pe care il reprezintă;

 1.2.ImpIicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului-bugetul. – întocmeşte anexele la situaţiile financiare trimestriale si anuale de la unitatea şcolara în condiţiile şi termenele prevăzut; – întocmeşte planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si în condiţiile stabilite de lege;

1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. – cunoaşte legislaţia în vigoare în vederea aplicării ei corect. – procură, păstrează şi întocmeşte o bază de date cu legislaţia şcolară (legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii) si o actualizeaza permanent; – aplică corect legislaţia la nivelul unităţii de învăţământ;

 1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. – utilizează tehnicile din dotare in bune condiţii numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului sau înscrise in deciziile emise de conducerea unităţii de învăţământ; creează baza de date in calculator privind patrimoniul unităţii atât pe coduri conform Legii nr. 15/1994, cat si pe locuri de folosinţă (cabinete, laboratoare); – utilizează produsele software din dotarea unităţii in scopurile unei bune desfăşurări a activităţii;

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1.Organizarea activităţii. – asigură respectarea Legii Contabilităţii nr.82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, la nivel de instituţie de învăţământ. – elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă contabilă la nivelul unităţii de învăţământ; – raportează rezultatele economice ale instituţiei publice; – organizează si exercita viza de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile legale; – organizează operaţiunea de inventariere a patrimoniului, cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/ 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii; – organizează circuitul documentelor contabile si il prezintă spre aprobare ordonatorului de credite;

2.2.Inregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate. – inregistrează datele în programele de contabilitate cronologic şi periodic, cu respectarea prevederilor legale – întocmeşte, utilizând aplicaţia informatica din dotare, notele contabile privind cheltuielilie de personal, bunuri si servicii, cheltuieli de capital, transferuri si asistenta sociala pentru toate sursele de finanţare in parte – tine evidenta contabila intr-o baza de date electronica -întocmeşte trimestrial balanţa de verificare pe solduri si rulaje – răspunde de asigurarea fluxului financiar in programul de salarii EDUSAL, după calcularea sumelor brute de către secrear, in conformitate cu legislaţia in vigoare; – transmite toate documentele pe platformele electronice specifice, respectând termenele legale prevăzute;

2.3. Monitorizarea activităţii.

– asigură respectarea Legii Contabilităţii nr.82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

  La nivel de instituţie de învăţământ:

 – asigură întocmirea documentelor justificative privind operaţiile contabile;

 – urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale;

– efectuează operaţiunile contabile, atât sintetice, cât si analitic, şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi;

 -exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiunilor;

 – asigură controlul înregistrărilor contabile, procedeele de prelucrare a datelor şi exactitatea acestora;

 -organizează clasarea şi păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile;

 -întocmeşte corespondenţa privind virările, transferurile, deblocările de credite si necesarul de credite suplimentare;

– întocmeşte acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de alcătuire şi completare in vigoare;

– întocmeşte documentele pentru efectuarea încasărilor şi plaţilor în numerar sau prin conturi bancare;

 – coordonează şi verifică activitatea desfăşurată la casieria unităţii;

 – organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere;

– verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer si casarea bunurilor;

– verifica si regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile;

 – instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale;

– urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului;

– întocmeşte dările de seama contabile si cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară, lunar, trimestrial şi anual;

– verifică statele de plata, indemnizaţiile de concediu, daca sunt in concordanta cu statele de funcţii, daca drepturile si reţinerile din statele de plata sunt reale si corect calculate;

 – verifica statele de plata pentru burse, decontarea navetei pentru elevi si profesori si a altor cheltuieli de transport (ordine de deplasare);

– verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume , în limitele de competenţa stabilite de lege;

 – fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile din unitate;

– întocmeşte notele contabile în baza actelor justificative pe surse de finanţare;

– înregistrează notele contabile in fise sintetice si analitice;

 – editează si verifica balanţele sintetice lunare pentru bugetul local;

 – întocmeşte şi prezintă centralizat la I.S.J. Brăila diverse situaţii solicitate de compartimentele funcţionale ;

 – întocmeşte si prezintă centralizat la ordonatorul principal de credite diverse situaţii solicitate de compartimentele funcţionale ;

– înregistrează toate operaţiunile de la bugete: local, de stat si autofinanţare;

– angajează unitatea şcolară, alături de director, în orice acţiune patrimoniala;

 – implementează sistemul general de evidenţă contabilă;

 – stabileşte procedurile de lucru specifice pentru activitatea desfasurata;

 – raportează rezultatele economice ale instituţiei publice;

 – asigură întocmirea registrelor contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– asigură întocmirea raportărilor destinate Administraţiei financiare şi de control, bancare, statistice;

 – asigură întocmirea situaţiilor financiare;

 – efectuează plăţile către furnizori astfel incat sa nu depaseasca data scadenta;

 – prezintă ordonatorului de credite rapoartele ce conţin rezultatele economice, la solicitarea acestuia.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

– răspunde de asigurarea fluxului informaţional al compartimentului contabilitate, de organizarea şi întreţinerea circuitului actelor justificative şi a documentelor contabile , asigură înregistrarea lor în ordine cronologică în evidenţa contabilă;

 – întocmeşte dările de seama contabile si contul de execuţie bugetara la termenele stabilite de lege;

– repartizează bugetul comunicat de ordonatorul de credite pe articole si alineate, pe forme de invatamant conform clasificatiei bugetare.

 3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

 – întocmirea periodică, pentru conducerea instituţiei de învăţământ, a unor rapoarte privind activitatea compartimentului ori de cate ori sunt solicitate.

 3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

 – toate deciziile întocmite la nivel de unitate vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi şi a celor implicaţi direct prin luarea la cunoştinţa a acestora si primirea unui exemplar;

 – toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului sunt vizate şi aprobate de către conducătorul instituţiei;

 – duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materiala a angajaţilor.

 3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor

 – păstrarea documentelor de contabilitate şi a registrelor contabile obligatorii în condiţii de securitate maxima în arhiva curentă a compartimentului;

 – predă la finele anului documentele compartimentului care trebuie arhivate la arhiva unităţii, conform legislaţiei in vigoare.

ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTULUI BIBLIOTECĂ ȘCOLARĂ

         Biblioteca şcolară achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.

 1 Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:

a) dezvoltarea colecţiilor: achiziţia, selecţia, deselecţia;

b) prelucrarea documentelor: evidenţa primară a documentelor, evidenţa globală prin completarea registrului de mişcare a fondurilor şi individuală prin completarea registrului inventar şi evidenţa analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;

c) informatizarea fondului.

2 Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală universală. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.

Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:

a) achiziţii de carte de la unităţile specializate;

b) abonamente la publicaţii periodice;

c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice;

e) împrumut interbibliotecar.

b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se constituirea unui fond de carte echilibrat;

c) componenţa fondului existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;

d) cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor predate.

3 Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.

4 Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5 Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.

6 Bibliotecarul şcolar sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.

 7 Bibliotecarul şcolar iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente, organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale desfăşurate în comunitatea locală/naţională/internaţională.

8 Bibliotecarul şcolar promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc.

9 Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde: obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activităţilor, obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, dată/perioadă, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţă ale bibliotecarului şcolar şi de misiunile bibliotecii şcolare.

ATRIBUȚII ALE DIRECTORULUI

I. Atribuții generale

1. Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale.

2. Manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii, în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ.

 3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonator de credite și coordonează direct compartimentul financiar-contabil.

4. Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical și stomatologic.

 5. Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte semestriale și anuale.

Conducere executivă

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;

b) organizează întreaga activitate educațională;

c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;

d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și elevilor;

e) asigură managementul operațional al unității de învățământ și este direct responsabil de calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local;

g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;

h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

 i) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce, întocmit de comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar;

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituțională a școlii, prin care se stabilește politica educațională a acesteia;

k) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;

l) solicită consiliului reprezentativ al părinților și, după caz, consiliului local/consiliului județean, și consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de învățământ;

m) numește, prin decizie, componența comisiilor pentru examenele de corigențe, amânări sau diferențe;

 n) coordonează activitățile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiții sportive și festivaluri naționale și internaționale;

o) în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note de serviciu;

 p) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

Funcția de angajator

a) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic;

b) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;

c) îndeplinește atribuțiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, de metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului școlar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

d) coordonează organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;

e) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii și contractului colectiv de muncă aplicabil;

f) aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;

g) coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salariat al unității de învățământ, de la o gradație salarială la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 h) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 — și Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și supune aprobării acestora de către consiliul de administrație;

i) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar și nedidactic.

Funcția de evaluator

a) apreciază personalul didactic la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit;

 b) informează inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincțiilor și premiilor, conform prevederilor legale.

Funcția de ordonator de credite

a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ;

e) urmărește modul de încasare a veniturilor;

f) răspunde în ceea ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu;

g) răspunde de integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare;

h) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară.

Conducere operațională

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliul de administrație;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;

 c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de informații Integrat al învățământului din România (SIIIR); d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

 e) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație; f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;

 g) stabilește, prin decizie, componenta catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;

h) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație;

 i) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al unității de învățământ;

j) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

k) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare. În cursul unui an școlar, directorul efectuează săptămânal 4 asistențe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;

l) elaborează graficul deplasărilor la competiții corelându-l cu activitățile sportive județene și naționale;

 m) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

n) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ;

o) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare a șefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

p) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;

 q) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;

 r) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ;

s) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare;

 t) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;

u) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ;

 v) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale și sportive a unității de învățământ;

w) răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale; x) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție și securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, în unitatea de învățământ;

y) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

 z) aplică sancțiunile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi;

aa) răspunde de transmiterea corectă și la termen a datelor solicitate de inspectoratul școlar; bb) raportează în timpul cel mai scurt orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea unității de învățământ;

cc) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Comunicare instituțională

a) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională;

 b) transmite la termen informațiile și datele statistice școlare la ISJ la termenele stabilite sau la solicitare expresă, răspunzând direct de exactitatea, veridicitatea și continuitatea informațiilor transmise;

 c) asigură soluționarea la termen a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor;

d) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, astfel încât numărul sesizărilor, al petițiilor și al reclamațiilor să fie foarte mic;

e) asigură comunicarea cu mass-media prin stabilirea unor canale de comunicare directe și cu respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public;

f) promovează imaginea unității de învățământ într-o atmosferă de încredere, corectitudine, transparență, accentuându-se însemnătatea actului educațional;

g) colaborează cu autoritățile locale, organizații neguvernamentale și instituții de specialitate pentru formarea/ orientarea profesională a elevilor și cu alți parteneri pentru eficientizarea activităților din unitatea de învățământ.

Alte sarcini și responsabilități

a) Directorul îndeplinește și alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile;

 b) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale;

 c) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.